Open Brief aan de PKN

De Protestantse Kerk Nederland

door jitskesez

Een open brief

Om maar met de deur in huis te vallen, ik snap u niet. U bent de Protestantse Kerk en vervolgens blijkt u de drijfveer te zijn, van regerings- en Europees beleid, zoveel mogelijk mensen uit Afrika en het Midden Oosten hier binnen te halen, en het Nederlandse volk te verplichten, ze te onderhouden zelfs al zijn ze afgewezen voor asiel.

Protestant betekent, simpel gezegd, niet Katholiek, wat vervolgens betekent dat wij in principe, de Bijbel en niet de Paus, als authoriteit zien op geestelijk gebied. Vervolgens mag ik verwachten, dat voor alle beslissingen die u maakt, u minstens een bijbelse reden hebt?

Ten eerste, in het Oude Testament, is het God die grenzen stelt en land verdeelt, en de mensheid dwingt zich vanelkaar te scheiden en dus *niet* een eenheid vormen zoals men in Babel wilde. Heeft u niet het gebouw gezien van het hoofdkwartier van de EU – het is *de toren van Babel*? De godin van Babel, Semiramis, staat op de nieuwe briefjes van 5 en 10 Euro en binnenkort ongetwijfeld, alle andere. En u zegt niets. Hoogstens, als u zich eens uitspreekt, is dat tegen de homosexualiteit en abortus. Daarmee bent u dus alweer een vriend van de Islam, die beide ook keihard afkeurt.

Dat brengt mij op het tweede punt: Waaom zegt u niets van de Islam? Maar omhelst ze zowat en vindt men moet er meer van binnenhalen, duizenden per week, ongeacht of ze misschien zwaar crimineel zijn of andere kwade bedoelingen hebben? Als het op de mensen in uw kerkbanken aankomt, bent u maar al te bereid ze voor te houden dat ze hard moeten werken en niet moeten stelen etc., maar ik hoor u geen enkele Imam of Moslim of politicus of media informeren, dat de Islam fouter dan fout is, volgens de Bijbel, nog veel fouter dan het Katholicisme volgens Luther? Waar blijven uw 96 stellingen, op de deur van de Moskee gespijkerd?

Willem van Oranje draait zich om in zijn graf, PKN. Hij heeft dit land niet van de Spaanse Inquisitie bevrijd zodat Protestanten het konden overgeven aan hun geestesverwanten  de Islam. U bent daar gewoon stekeblind voor en heeft als enige motto, gul ontvangen en gul geven, aan iedereen die erom vraagt – maar dus wel van Nederlands belastinggeld en als “Christelijk geluid” – en u maakt geen onderscheid.

Maar kijk eens naar Jezus Christus zelf en wat Hij zei, en zijn Apostelen, over de omgang met andersdenkenden en ongelovigen en afgodendienaren. Er is geen enkel vers waar van Hem of iemand staat, dat ze alles moeten doen voor/aan ongelovigen, ze nalopen, opdat ze op een dag misschien toch wel hen een beetje leuk vinden en zich beter gedragen en dan ook net zo fijne lieve mensen worden als wij zelf, vanwege wat God doet wegens contact met ons.

Nou moet ik eerlijk zeggen, dat dit inderdaad soms het gevolg is. Er zijn Moslims die hier zijn gekomen, die zich vervolgens hebben bekeerd, wegens onder de indruk zijn van ontvangen liefde. Maar terug naar het punt: zo werkte onze Heer niet, en de Apostelen ook niet. Populair zijn was niet aan de orde; juist niet! Hij zegt vrijwel gelijk, in Mattheus 5, Als je niet bereid bent alles te laten vallen en mij te volgen, ben je ongeschikt. Hij stuurt op een gegeven moment zelf mensen weg. Als hij zijn discipelen rondstuurt om te evangeliseren, zegt Hij, waar ze je niet horen, vertrek meteen en gelijk en schud het stof van je schoenen als getuigenis tegen hen. Niet, blijf hangen en wees lief en een Goed Voorbeeld. Lot kwam daar ook nergens mee in Sodom en moest vluchten voor zijn leven, als hij niet hulp had gehad was hij ook omgekomen.

Als men Protestant is, dan hoort men te weten, dat één van de bezwaren tegen de Katholieke kerk is, dat zij in feite afgodendienst plegen, met het “Maria en de heiligen” gebeuren. Er moet u iets bijstaan van de Beeldenstorm? De afdeling van de PKN Bolsward komt samen in een kerk waar de lidtekens daarvan te zien zijn, de Martinikerk, voor het geval u een voorbeeld nodig hebt. Niet dat ik een voorstander ben van vandalisme; wel ben ik een voorstander van consequent zijn, als je Protestant bent.

Wat mij weer terug brengt op Bijbelse voorbeelden en uw handelen in tegenstrijd daarmee: verderop in het Nieuwe Testament, ook in slechte vertalingen, staat herhaaldelijk dat wij ons hebben af te scheiden van afgoderij en alles en iedereen die ermee te maken heeft. En de Islam is afgoderij. U hoort te weten dat Allah een afgod is. Dat de Moslim *niet* gelijk heeft als hij zegt dat Allah groter is dan onze God (“Allahu Akhbar”). Dat Mohammed een valse profeet is. Dat ligt er zo dik bovenop dat u minstens dat hardop zou durven te zeggen, net zoals u hardop durft zeggen dat abortus en homo wezen heel erg zijn. Iedereen die zich uitgeeft voor profeet (oftewel Bijbelschrijver, doorgever van het woord van God, zie 2 Petrus 1:19-21 e.v.a.) na de duidelijke verzen in Openbaringen 22:18 en 19 is een valse profeet, punt, en wie er naar luistert loopt gevaar, punt. Het kan hoogstens zijn dat een geinspireerde broeder of zuster een waarschuwing ontvangt of een boodschap – wonderen gebeuren echt – maar dat maakt hem of haar geen profeet van hetzelfde niveau als de bijbelschrijvers, wiens woorden men aan de Bijbel zou moeten toevoegen. Dat hadden wij juist op de Katholieken tegen.

Alhoewel men in de PKN wel de Wet leert, hebben bekeerlingen eigenlijk weinig echte opdrachten, per Handelingen 14, het eerste Concilie. De uitkomst was, dat Nee, we hoefden ons niet aan de wet van Mozes te houden, maar wel van afgoderij en *het eten van vlees gewijd aan afgoden.*

En wat doet u? U zegt niets van Halal en waarschuwt uw eigen mensen niet en ook niet het algemene publiek. U kikt gewoon niet over valse profeten (zoals bijv. men in de tijd van Joseph Smith etc. hem wel tegensprak) of hoe de Islam een demonische en zelfs Satanische aanval is – op Joden en Christenen!! Terwijl ze voor uw ogen worden vervolgd, geslagen, verdrukt, afgeslacht! Onthoofd zoals in Openbaringen staat zal gebeuren met gelovigen die niet voor de valse profeet en het Beest willen knielen!

Het oude Israel is niet door God vernietigd, omdat er abortus werd gepleegd en er homosexuelen rondliepen. Zelfs Sodom werd daarom niet verwoest, dat staat nergens. Het hele idee dat als er maar geen homosexualiteit of abortus was, dat God dan weer tevreden over ons zou zijn en ons zegenen – waar haalt u het vandaan? Nee, de reden dat Israel keer op keer uit hun land werd gezet en veroordeeld, was wegens afgoderij, ook wel hoererij genaamd om het punt even helder te maken.

Dat doet u dus, PKN, met de Islam, net zo goed als de Paus het doet, die zelf ook vindt dat men de Bijbel moet verbeteren en aanvullen dus over het algemeen bevriend is met Imams. Ook hij vindt het geweldig dat er “vluchtelingen” en “asielzoekers” binnenkomen bij de duizenden per week, en drijft de EU zoals u de Nederlandse regering drijft, om ze maar zoveel mogelijk te huisvesten en voeden, zonder meer, want daar hebben ze volgens u recht op.

Uh, nee? We hadden grenzen voor een reden, die hard waren bevochten om Vrijheid van Geweten een kans te geven, waar men mocht geloven wat men wilde, zolang het niet met dwang, zeker niet van regeringswege, werd opgelegd. En nu haalt u de Islam binnen en denkt dat het naastenliefde is ofzo?

Israel werd veroordeeld omdat Solomon tempels bouwde voor de afgoden van zijn vrouwen. Ook voordat ze een koning hadden, in het boek Richteren, is het altijd het omgaan en mengen met (verboden) vreemde volken en hun afgoden, dat oordeel bracht. Het is gewoon een basisbegrip en blijft dat, tot en met Openbaringen waar de hele eindtijd en het Oordeel draait om de vervolging van Joden en Christenen door een systeem met een valse profeet en valse god, dat letterlijk Beestachtig tekeer gaat, alvorens God ingrijpt anders blijft er niemand levend.

Heeft u een Bijbel? Moet ik u er 1 sturen – nee dat hoeft niet, ze staan gratis online. U bent Protestant; dat betekent niet Katholiek; dat betekent, u moet een bijbelse reden hebben, om te doen wat u doet. Naastenliefde dekt dit echt niet; de Islam omarmen, er niets van zeggen, doen alsof er niks mis mee is en ook niet met mensen die het uitdragen en opdringen, het op alle gebieden toelaten, is uw plicht niet doen. Ik hoor geen kik van de PKN als er weer een Moskee wordt gebouwd. Ook niet in uw kerk; uw leden zijn zo ondeskundig over de Islam, dat ze het als een soort medegeloof beschouwen, waar ze best mee op kunnen schieten en dialoog mee aangaan? Zo van, ze zijn toch gelovig, dat is hun manier van God dienen, het maakt niet uit?

Protestant. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. Daar hoort een afschuw bij, van alles dat daar tegenin gaat, en waarom, omdat het een leugen is, dat er meer nodig is, om God te kennen en eeuwig leven te hebben. Het Christendom is gevestigd door de afgoderij af te schaffen – men brengt niet meer mensenoffers of aanbidt Zeus of Odin of Quetzacotl (sp?) – maar hier is de PKN, zowat arm in arm met de gelijkgestemde Paus, die zich uitslooft om DE afgod, inclusief zijn mensenoffer praktijken, hier binnen te halen en er vriendschappen mee te sluiten, zelfs gezamenlijke diensten, evenementen, en doelen te hebben.

Waar bent u mee bezig, de Islam te omarmen, vriendelijk en goed en geduldig te zijn met mensen die God haten en zijn woord vertrappen en andere goden aanbidden, inclusief hun eigen navel en/of het Grote Geld. Hoe komt u erbij, dat christenen, of de burgers van het land waar u woont, iedereen van dak, brood, en bad moeten voorzien? De rijken worden aangezegd, alles te verkopen en aan de armen te geven – maar u zegt ook nooit wat over het Grote Graaien door iedereen, nee, Mammon is ook een afgod die u liever totaal negeert in plaats van er tegen te waarschuwen.

Noord Afrika was eens welvarend, en heel lang. Toen kwam Islam, en nu niet meer. Waar het ook gaat of staat, inclusief Nederland, vernietigt het de beschaving en vervangt het door slavernij en armoede onder de wrede Sharia. De PKN vindt dit goed. Doet alles om het mogelijk te maken, God’s grenzen weg te vagen, zowat te verzekeren dat onze dochters en kleindochters in hijabs en burka’s zullen rondlopen, onze mannen verworden tot wrede botterikken wiens idee van de hemel is, een bordeel waar ze jonge meisjes mogen verkrachten.

Dit alles is kort samengevat met mijn eerste nederlandstalige blog op deze site, ter gelegenheid van uw officiele felicitaties met Ramadan een paar maanden geleden: Bent u nou helemaal van de pot gerukt?

Israël werd geoordeeld wegens afgoderij; de wereld wordt straks geoordeeld wegens afgoderij en het volgen van een valse profeet. En u haalt het binnen en verplicht ons onze eigen mensen te laten omkomen in nood en armoede, opdat wij zoveel mogelijk, vreemdelingen die ons vijandig zijn, koesteren alsof het onze kinderen betreft en wij verantwoordelijk zijn, zelf hoeven ze niets te doen.

U bent niet Protestants en zelfs niet Calvinist. U bent herders die ons overleveren aan de wolven, U heeft het ernstiger verbruid dan Israel van weleer. U hoereert met Allah, viert feest met zijn volgelingen, dwingt het land tot afgodendienst zoals Jeroboam de zoon van Naboth. U bent zo ver de weg kwijt dat u hem niet eens weet te vinden, u bent blind en in duistenis. U haalt het oordeel Gods over u zelf en over Nederland. U bent niet Protestant, niet een Kerk, en niet Nederlands; U bent integendeel, een Vijand van alledrie.

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s